Nanobrows and Microblading Amsterdam

DUTCH

Informatie over de risico’s van tatoeages en permanente make-up (PMU)

Het aanbrengen van tatoeages en permanente make-up (PMU) brengt risico’s met zich mee. Zorg daarom dat je goed bent uitgerust en genoeg hebt gegeten. Stel de tatoeëerder of PMU- behandelaar op de hoogte van eventueel medicijngebruik of huidproblemen, allergieën, epilepsie en overgevoeligheidsreacties. En controleer op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl dat de studio waar je een tatoeage of PMU wilt laten zetten een vergunning heeft. Deze vergunning geeft aan dat de studio werkt volgens de eisen uit de Europese norm (NEN-EN 17169) en de toelichting op de norm.

Laat geen tatoeage of PMU aanbrengen:
• op plekken waar je het afgelopen jaar plastische chirurgie of bestraling hebt ondergaan; • op een litteken dat minder dan een jaar oud is;
• op een plek die minder dan zes weken geleden is getatoeëerd of waar PMU is gezet;
• op een plek waar minder dan drie maanden geleden een tatoeage of PMU is weg

gelaserd of waar de laserwond nog niet genezen is;
• op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken of zwellingen; • als je onder invloed bent van alcohol of drugs;
• als je zwanger bent of borstvoeding geeft.

Daarnaast wordt het afgeraden om een tatoeage of PMU te laten zetten als je last hebt van één van de volgende aandoeningen:

 • diabetes;

 • hemofilie;

 • chronische huidziekte;

 • allergie voor tatoeagematerialen of -inkt;

 • immuunstoornis;

 • hart- en vaatafwijkingen.

  Heb je één van deze aandoeningen of gebruik je antistollingsmiddelen of antibiotica? En wil je toch een tatoeage of PMU? Overleg dan eerst de mogelijkheden met een arts.
  Kijk voor achtergrondinformatie over bovenstaande risico’s op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl.

  Het zetten van de tatoeage of permanente make-up (PMU)

  Omdat er tijdens het tatoeëren of het zetten van PMU een wond ontstaat, is er een kans op besmetting van ziekten die via bloed worden overgedragen, zoals hepatitis B en C. Controleer daarom of de tatoeëerder of de behandelaar hygiënisch werkt. Een hygiënische werkwijze is ook belangrijk om te voorkomen dat je nieuwe tatoeage of PMU gaat ontsteken. Let er in ieder geval op dat:

 • de huid voor het tatoeëren of het zetten van PMU wordt schoongemaakt, gedesinfecteerd en eventueel geschoren met een nieuw wegwerpscheermesje;

 • de naalden en inkt steriel zijn verpakt en alleen voor jou worden gebruikt; de naalden zijn per stuk verpakt, inkt zit in kleine inktcupjes;

 • tijdens het tatoeëren of het zetten van PMU schone tissues worden gebruikt om de huid schoon te maken;

 • de tatoeëerder of behandelaar tijdens het zetten van de tatoeage of PMU handschoenen draagt en deze vervangt als hij of zij iets anders aanraakt dan het tatoeëerapparaat, de pigmenteerpen, een tissue of je huid;

 • de tatoeage of de PMU na afloop wordt verzorgd en afgedekt. Nazorg

  Een nieuwe tatoeage of PMU is vergelijkbaar met een schaafwond. Slechte verzorging en onhygiënische behandeling kunnen wondinfecties en littekenweefsel veroorzaken. Bovendien kunnen wondinfecties tot een minder mooie tatoeage of PMU leiden. Als je de tatoeage of PMU goed verzorgt, duurt het twee tot zes weken tot de wond genezen is. De tatoeëerder of behandelaar geeft schriftelijke uitleg over de nazorg van tatoeages of PMU. Lees dit goed door.

 

ENGLISH

Information about the risks of tattoos and permanent make-up (PMU)
Applying tattoos and permanent make-up (PMU) involves risks. So make sure you are well rested and have eaten enough. Inform the tattoo artist or PMU practitioner of any medication use or skin problems, allergies, epilepsy and hypersensitivity reactions. And check on www.veiligtatoeerenenpiercen.nl that the studio where you want to get a tattoo or PMU has a permit. This permit indicates that the studio works in accordance with the requirements of the European standard (NEN-EN 17169) and the explanatory notes to the standard.
Do not have a tattoo or PMU applied:
• in places where you have undergone plastic surgery or radiation in the past year; • on a scar less than a year old;
• in a place that has been tattooed or PMU less than six weeks ago;
• in a place where a tattoo or PMU was lost less than three months ago
lasered or where the laser wound has not yet healed;
• on irritated skin such as bumps, dark moles or swellings; • if you are under the influence of alcohol or drugs;
• if you are pregnant or breastfeeding.
In addition, it is not recommended to get a tattoo or PMU if you suffer from one of the following conditions:
• diabetes;
• haemophilia;
• chronic skin disease;
• allergy to tattoo materials or ink;
• immune disorder;
• heart and vascular abnormalities.
Do you have one of these conditions or do you take anticoagulants or antibiotics? And do you still want a tattoo or PMU? First discuss the options with a doctor.
For background information about the above risks, visit www.veiligtatoeerenenpiercen.nl.
Getting the tattoo or permanent make-up (PMU)
Because a wound is created during tattooing or setting PMU, there is a risk of infection from blood-borne diseases, such as hepatitis B and C. Therefore, check whether the tattoo artist or practitioner works hygienically. A hygienic working method is also important to prevent your new tattoo or PMU from becoming infected. In any case, make sure that:
• before tattooing or applying PMU, the skin is cleaned, disinfected and possibly shaved with a new disposable razor;
• the needles and ink are packed sterile and are only used for you; the needles are packed individually, ink is in small ink cups;
• clean tissues are used to clean the skin while tattooing or applying PMU;
• the tattoo artist or practitioner wears gloves while applying the tattoo or PMU and replaces them if he or she touches anything other than the tattoo machine, the pigment pen, a tissue or your skin;
• the tattoo or the PMU is cared for and covered afterwards. Aftercare
A new tattoo or PMU is similar to an abrasion. Poor care and unhygienic handling can cause wound infections and scar tissue. In addition, wound infections can lead to a less attractive tattoo or PMU. If you take good care of the tattoo or PMU, it will take two to six weeks for the wound to heal. The tattoo artist or practitioner provides written explanations about the aftercare of tattoos or PMU. Read this carefully.

Scroll to Top